Hedendaagse keramische materialen voor kroon- en brugwerk

Hedendaagse keramische materialen voor kroon- en brugwerk :
Een materiaalgids voor klinisch gebruik

Najaarscursus

19 november 2021

Prof. Dr. P. De Coster (UGent)
Prof. Dr. Em. R. Verbeeck (UGent)

La Reserve, Knokke

accreditering DG: 7 AE: 40 goedgekeurd

Klik hier voor inschrijven

Programma

9:00u-10:30u: Prof. Dr. P. De Coster

 • Inleiding : keramische materialen nemen prominente plaats in voor hedendaags K&B
 • Probleemstelling : groeiend aantal keramische materialen werkt verwarring en verkeerd gebruik in de hand
 • Poll vorige nascholingssessies : meerderheid van tandartsen gebruikt 1 materiaal; keuze van materiaal wordt overgelaten aan tandtechnieker  
 • Overzicht van falingen inherent aan verkeerde materiaalkeuze   
 • Overzicht van ‘success rates’ van waaier aan hedendaagse keramiek  nood aan duidelijke richtlijnen voor selectie en verwerking ovv materiaalgids voor klinisch gebruik
 • Koppelen keramische materialen aan klinische indicaties, incl. materiaalwijzer : tabelvorm en klinische beelden. Nadruk op specifieke mogelijkheden mbt esthetiek en sterkte in functie van materiaal- en preparatiedikte, incl. visualiseren van meest courante merknamen met ‘technische ID kaart’ (concreet : IPS eMax, Celtra Duo, VITA Suprinity, zirconia classic frame met opbak, translucent Lava Esthetic – Prettau – Katana). Adhesieve vs niet-adhesieve restauraties, incl. 2 grote klinische sequensen (glaskeramiek vs zirconia).

10:30u-11:00u: Koffiepauze

11:00u-12:30u: Prof. Dr. Em. R. Verbeeck

 • Van porselein naar volkeramiek: Situering van de ontwikkeling van veldspaat opbakporselein, aluminia-versterkt silicaatkeramiek, tetrasilicaat fluormica- / leuciet- / lithiumdisilicaat-silicaatkeramiek, glasgeïnfiltreerde glaskeramieken, polykristallijne metaaloxidekeramieken, partieel en volledig gestabiliseerde zirconiumoxidekeramieken. Nadruk op rode draad doorheen ontwikkeling : compenseren van tekortkomingen vorige generatie materiaal mbt breuksterkte, breukpropagatie, optische eigenschappen.
 • Overzicht van hedendaagse keramische restauratiematerialen :

Glaskeramiek vs oxidekeramiek: microstructuur, verwerkingsmethode, breuksterkte, translucentie, adhesief potentieel.

 • Lithiumdisilicaat glaskeramiek : chemische en fysische aspecten
 • Zirconiumdioxide : chemische en fysische aspecten, van 1e tot 4e generatie
 • Inzoomen op hoogtranslucent  ‘multilayered’ zirconia : hoe werd opaak 3Y-TZP trabslucent gemaakt ? verschilpunten 5Y-PSZ met 3Y-TZP ovv sterkte.

12:30u-14:00u: Lunch

14:00u -15:30u: Prof. Dr. Em. R. Verbeeck

 • Cementeren en/of kleven?
  • Principe (micro)mechanische  en chemische hechting
  • Technieken oppervlakbehandeling (mechanisch/fysisch/chemisch opruwen) en conditionering (primer/coating): zandstralen met alumina, Nd:YAG/Er:YAG/CO2 lasers, tribochemische silica coating, plasma siloxaan coating, selectieve infiltratie ets, warme zuurets, coating met glaskeramiekparels, silaniseren, adhesieve monomeren (10-MDP)
 • Cementeermaterialen : Glasionomeer vs kunststofcementen (universeel/light-cure/dual-cure)
 • Kleefduurzaamheid/levensduur 

15:30u-16:00u: Koffiepauze

16:00u-17:30u: Prof. Dr. P. De Coster

 • Wat bepaalt het klinisch succes ? Preparatievereisten in functie van materiaal en restauratietype. Terugkoppeling naar materiaalwijzer (sessie 1). Terugkoppeling naar ‘clinical success rates’ qua restauratietype. Terugkoppeling naar finaal esthetisch resultaat als som van kleur stomp + kleur cement + dikte materiaal + translucentiegraad materiaal. Focus op (a) lithium disilicaat en (2) monolithisch zirconia. Focus voor chairside CEREC gebruikers ‘Hoe benut ik optimaal de sinterprotocollen ?’
 • ‘How to outsmart your dental technician ?’ : oproep tot ontvoogding naar het tandlabo toe: de tandarts beslist welk materiaal in welke situatie gebruikt wordt en niet het labo
 • Endokronen: indicaties, preparatievereisten, materialen, klinische sequensen, overleving
 • Voorbereiden en bevestigen van keramische restauraties (terugkoppeling naar sessie 3) : klinisch beelden
 • Do’s en dont’s.

17:30u: Drink

Pijnbestrijding anno 2021: meer dan een aspirientje.
Actuele inzichten voor de tandarts.

Voorjaarssymposium

NIEUWE DATUM: 27 november 2021

Accreditering goedgekeurd DG 1 AE 20

Pijnbestrijding anno 2021: meer dan een aspirientje
Actuele inzichten voor de tandarts.

Prof. Dr. Bart Morlion, Pijnarts, KU Leuven

La Reserve, Knokke

Klik hier voor inschrijven

Abstract

Pijn is een complex verschijnsel met vele gezichten. Acute pijn heeft in de meeste gevallen een zinvolle betekenis, daar dit ons lichaam waarschuwt voor aanwezige of dreigende weefselbeschadiging. Tandpijn zet aan tot een afspraak bij de tandarts. Meestal is een doeltreffende dentale behandeling mogelijk, maar sommige patiënten blijven klagen over persisterende pijn. Chronische pijn heeft de waarschuwingsfunctie verloren, en gaat gepaard met lichamelijk en psychisch lijden. Chronische pijnpatiënten worden gekenmerkt door neerslachtigheid, moedeloosheid, angst- en depressiestoornissen, sociale isolatie, fatalisme, passief afhankelijk, misbruik van middelen, enzovoort. Ieder individu ervaart pijn op zijn of haar manier, de beleving ervan wordt gekleurd door persoonlijke en socioculturele achtergronden. Pijn is dus subjectief. Een goed inzicht in deze complexiteit is belangrijk om onnodige behandelingen en vooral iatrogeniciteit te vermijden. 

Wat betreft pijnstillende technieken denkt iedereen onmiddellijk aan de klassieke pijnstillers en lokaalanesthesie. Pijnartsen zetten echter meestal minder alledaagse pijnbestrijdingstechnieken in. De pijnstillende werking van eeuwenoude huis- en tuinmiddeltjes wordt intensief wetenschappelijk onderzocht. Ook nieuwe technologieën vinden hun ingang in de pijnbestrijding. Belangrijker nog is de kracht van het brein op de verwerking van pijnprikkels. Deze pijnstillende breinprocessen kunnen ook therapeutisch beïnvloed worden. In de interdisciplinaire multimodale aanpak van pijn is naast deze medisch-technische aanpak ook een belangrijke rol weggelegd voor kinesitherapie, ergotherapie, psychotherapie, gedragstherapie, maatschappelijk werk en begeleiding in het arbeidstraject. 

Meer lezen?

Bart Morlion, PIJN, 256 blz., LANNOO Tielt (ISBN 9789401458160)

Programma

Zaterdag 24 april 2021

8:30u: Inschrijven

9:00u-10:30u: Cultuurhistorische pijnconcepten
Pijn als biopsychosociaal fenomeen
Definities en classificatie
Neurobiologie van pijn

 • Basisprocessen nocicepsis: transductie, transmissie, modulatie,perceptie
 • Pijndescriptoren: nociceptief/neuropathisch/nocicplastisch

10:30-11:00u: Koffiepauze

11:00u-12:30u:
Evaluatie van pijn
Orofaciale pijnsyndromen
Multimodale pijnbestrijding
Farmacologische pijnbestrijding
Niet-farmacologische medisch technische interventies

 • ‘Train the brain’ concepten
 • Rol van levenstijl, beweging, dieet
 • Interdisciplinaire aanpak

12:30u-: Drink?

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven wordt bepaald volgens datum betaling

na 40 + 1 JAAR KINDERTANDHEELKUNDE Nieuwe uitdagingen/ New challenges

For international registration, closed
Studenten (dus geen RIZIV-nummer en geen accreditering) zijn afgesloten
schaduw

International symposium: Nieuwe uitdagingen in de kindertandheelkunde

Ter gelegenheid van 40+1 jaar Kindertandheelkunde en het afscheid van Prof. dr. Luc Martens

vrijdag 22 oktober 2021

International symposium: New challenges in Paediatric Dentistry

On the occasion of 40 + 1 year Paediatric Dentistry and the retirement of Prof. dr. Luc Martens

Accreditering AE 40 DG 5 goedgekeurd

Friday October 22, 2021

Concertgebouw Brugge

erLezingen in de moedertaal van de sprekers – Lectures in the native language of the speak Slides in  het Engels – slides in English 

Programma
9u Welkom/Welcome
9.15-10.45: Uitdagingen in de kindermond – Challenges in the oral cavity of the child
– Tandbederf: meer dan ooit actueel/ Dental caries remains an important health challenge
Prof. dr. Dominique Declerck (KULeuven)
– Why erosive toothwear is booming/ Waarom neemt erosieve tandslijtage zo drastisch toe ?
Dr. Fran Marro Munoz (UGent)
– MIH a global burden/ Kaasmolaren: een wereldprobleem
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
10.45: Break
11.25: Actuele restauratietechnieken in de kindertandheelkunde/ Restorative dentistry: current concepts
– Hall techniek in de hedendaagse kindertandheelkunde /Hall technique in modern paediatric dentistry
Prof. dr. Dominique Declerck (KULeuven)
– How to manage ECC (Early childhood caries) / Management van ECC
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
– How to restore and protect MIH/ Hoe beschermen en restaureren we kaasmolaren?
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
12u45 Lunch
14.10: Beeldvorming bij kinderen/ Imaging in children
– Richtlijnen voor radiologie bij kinderen/ Guidelines for Xrays incl CBCT indications in children
Dr. Jacob Van Acker (UGent)
– Xray detection of supernumerary teeth/ radiografische detectie van overtollige tanden
Assoc. Prof. dr. Anthonappa (Perth-Australia)
– Do you see what I see? /Zie je wat ik zie ?
Assoc. Prof. dr. Anthonappa (Perth-Australia)
15u40 Break
16.15: Pulpabewarende tandheelkunde/ Pulp preserving dentistry
– Pulptherapy in primary molars: a paradigm shift ? / Pulpatherapie in melkmolaren: moeten we ons handelen wijzigen ?
Prof. dr. Sivaprakash Rajasekharan (UGent)
– Management of non-vital immature permanent incisors- Is Old still Gold?/ De behandeling van niet-vitale onvolgroeide definitieve snijtanden- blijven we bij het oude ?
Prof .dr. Monty Duggal (Leeds-Signapore)
17.45: Dankbaar voor 40+1 jaar Kindertandheelkunde/ Is er iets veranderd ? Gratefull for 40 +1 years of Paediatric Dentistry: Did something change?
Prof. dr. em. Luc Martens (UGent)
18u45: feestelijke receptie / Reception
Deze receptie is toegankelijk na inschrijven. Hiervoor wordt een symbolische som van €10 gevraagd om organisatorische redenen. Partners kunnen ook deelnemen aan deze receptie mits inschrijven met dezelfde modaliteiten. Alle informatie op de inschrijf bevestiging.

De patiënt op de tandartsstoel medisch doorgelicht

Najaarscursus

10 september 2021

La Reserve, Knokke

Klik hier voor inschrijven

accreditering goedgekeurd DG 1; AE: 40

Dit symposium wil een uitnodiging zijn voor elke tandarts om een stapje verder te kijken dan de mond bij het behandelen van patiënten.

We staan stil bij de patiënt met diabetes en hartproblemen. Waarop moeten we letten zodat zijn tandheelkundige behandeling op een veilige en comfortabele manier kan verlopen? Kunnen we zomaar elke tandheelkundige behandeling uitvoeren? En wat met de oncologische patiënt of patiënten met ernstige osteoporose die hiervoor medicatie krijgen? Welke impact heeft een zwangerschap en is het veilig om een tandheelkundige behandeling uit te voeren bij zwangere vrouwen? Hoe herkennen we een (ex-) verslaafde patiënt en met welke zaken houden we best rekening tijdens een tandheelkundige behandeling?

Tot slot geven we aandacht aan het voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. Wanneer zijn antibiotica geïndiceerd en wanneer niet? Maar vooral: zijn antibiotica zo onschuldig als we soms denken? Wat zijn de neveneffecten van antibiotica voor mijn patiënt en voor de maatschappij?

Sprekers:

Prof Dr Ann Mertens – Adjunct-kliniekhoofd Dienst Endocrinologie, UZ Leuven

Prof Dr Marc Coppens – Afdelingshoofd Chirurgisch dagziekenhuis en kliniekhoofd Dienst Anesthesie, UZ Gent

Prof Dr Sandra Nuyts – Staflid radiotherapie-oncologie, UZ Leuven

Prof. Dr Tim van de Wyngaert – Senior staflid nucleaire geneeskunde, UZ Antwerpen

Prof Dr Kristel Van Calsteren – Staflid gynaecologie en verloskunde, UZ Leuven

Prof Dr Johannes Veeser – Geneesheer-Resident Psychiatrie en medische psychologie, UVC Brugmann

Prof Dr Pieter Depuydt – Coördinator Dienst Intensieve Zorg (UZ Gent), Heymans Instituut voor Farmacologie (UGent)

Dr Roos Leroy – Senior onderzoeker Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Brussel en parodontoloog

Programma:

9.00 – 9.45 De patiënt met diabetes in de tandartsstoel – Prof Dr Ann Mertens

9.45 – 10.30 De cardiaal belaste patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Marc Coppens

Pauze

11.00 – 11.45 De (ex-) oncologische patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Sandra Nuyts

11.45 – 12.30 De patiënt met osteoporose in de tandartsstoel – Prof. Dr Tim van de Wyngaert

Pauze

14.00 – 14.45 De zwangere patiënte in de tandartsstoel – Prof Dr Kristel Van Calsteren

14.45 – 15.30 De (ex-)verslaafde patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Johannes Veeser

Pauze

16.00 – 16.45 Antimicrobiële resistentie en andere gevolgen van (overmatig) antibioticagebruik – Prof Dr Pieter Depuydt 

16.45 – 17.30 Hoe schrijven we antibiotica op een verantwoorde manier voor in de tandartspraktijk – Dr Roos Leroy

Dit is een cursus met beperkt aantal deelnemers, inschrijving is volgens datum van betaling van inschrijvingssom.

Stralen om te zien

Herhaling symposium

NIEUWE DATUM: 25 september 2021

“Stralen om te zien”
Prof. Dr. G. Hommez (U Gent)

3 Square, Gent

Klik hier voor inschrijven

Accreditering goedgekeurd DG 3 AE: 20

Deze cursus is volledig gericht op het verantwoord omgaan met röntgenstraling in de praktijk, met bijzonder veel aandacht voor radioprotectie. Bescherming van zowel practicus als patiënt spreken voor zich. Maar minstens even belangrijk is het afbakenen van gebruik voor röntgen opnames. Verschillende richtlijnen worden in de lezing verwerkt, zowel voor peri-apicale als panoramische opnames. De opkomst van cone-beam CT opnames hebben veel extra mogelijkheden gecreëerd, maar door hun nog hogere dosis is bij dit soort opnames extra aandacht vereist voor stralingbescherming. De lezing wordt interactief opgezet waarbij de deelnemers actief antwoorden op vragen (met stembakjes).

8:30-9:00: ontvangst
9:00-12:30: voordracht
12:30: drink 

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven bepaald volgens datum betaling