Loading

Deze site gebruikt strikt functionele cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees onze cookie policy.

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde vzw.
Izegemstraat 2/4
8770 Ingelmunster
secretariaat@vwvt.be
telefoon: 051304017
fax: 051316105
Ondernemingsnummer 0433.200.119
Btw-nummer: geen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde vzw, hierna VWVT genoemd, met maatschappelijke zetel te Izegemstraat 2/4 8770 Ingelmunster, BE0433.200.119, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VWVT moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VWVT aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de activiteiten op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VWVT niet. VWVT is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over beschikbaarheid verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang het aantal plaatsen niet volzet zijn en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VWVT. VWVT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een plaats. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bij inschrijven voor een activiteit wordt u verzocht uw inloggegevens op correctheid te controleren. Na inschrijven voor een activiteit wordt u verzocht deze via een online betaling te vereffenen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via bankkaart
  • via kredietkaart

De korting bij lidmaatschap wordt automatisch verrekend. Indien hier evenwel zich een probleem zou voordoen kan u zich richten via mail tot financieel@vwvt.be

VWVT is gerechtigd een inschrijving te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VWVT.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde vzw.
Izegemstraat 2/4
8770 Ingelmunster
secretariaat@vwvt.be
telefoon: 051304017
fax: 051316105

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de activiteit binnen de herroepingstermijn van 14 dagen valt, kan pas tot (gedeeltelijke) terugbetaling worden verzocht mits geldige reden zijnde ziekte of familiale omstandigheden die de aanwezigheid verhinderen. Dit verzoek dient schriftelijk via mail secretariaat@vwvt.be te gebeuren.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VWVT alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VWVT op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Artikel 6: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, VWVT respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, versturen van nieuwsbrieven,

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde vzw.
Izegemstraat 2/4
8770 Ingelmunster
secretariaat@vwvt.be
telefoon: 051304017
fax: 051316105

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, VWVT heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

VWVT houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde vzw., secretariaat@vwvt.be

Artikel 7: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VWVT om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VWVT. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).